REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Michal Jankowski Cannabis-SHOP  z siedzibą w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 50, 28-300 Jędrzejów, ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu ŚwiatKonopny “Regulaminem”), który określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

e) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

f) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Michał Jankowski Cannabis-SHOP  z siedzibą w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 50, 28-300 Jędrzejów;

b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;

c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym https://www.swiatkonopny.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych,

zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:

a) Usługi informacyjne. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL

b) Usługi komunikacyjne. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.

c) Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę, jak również na pośredniczeniu w możliwości zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą transakcji przewozu towarów do klientów Usługodawcy.

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:

a) połączenie z siecią Internet,

zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:

a) Usługi informacyjne. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL

b) Usługi komunikacyjne. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.

c) Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę, jak również na pośredniczeniu w możliwości zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą transakcji przewozu towarów do klientów Usługodawcy.

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

2. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

a) Internet Explorer w wersji Internet Explorer w wersji 8.1 lub wyższej z aktualnymi wtyczkami Flash / Java;

b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Chrome lub Opera z aktualnymi wtyczkami Flash / Java

c) minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli, zalecana 1280x800 pikseli

d) włączona obsługa Cookis.

3. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

5. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowień umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą), Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ichniezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

6. W przypadku transmisji danych przez Usługodawcę, nie ponosi on odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

7. W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

a) nie usuwa, ani nie modyfikuje danych;

b) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania;

c) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli.

Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

REALIZACJA ZAMOWIENIA W CIAGU 24 GODZIN . TOWAR DOCIERA DO KLIJENTA ZAZWYCZAJ W CIAGU 3 DNI . W PRZYPADKU BRAKU TOWARU NA STANIE KONTAKTUJEMY SIE Z KLIJENTEM TELEFONICZNIE .